Str. Carantina, nr. 4 +40.239619205 csm_braila@yahoo.com
Club Sportiv Municipal Braila
"Activitatea sportiva si de performanta sunt gratuite pentru orice nivel"
Despre Stiri Sectii Baze Sportive Administratie Contact

Politica de protec?ie a datelor cu caracter personal
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA , este persoana juridica romana infiintata in anul 1997, înfiintata ca institutie publica în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Clubul Sportiv Municipal Braila este infiintat in conditiile legii, in scopul organizarii, conducerii si dezvoltarii activitatii sportive proprii, sub toate formele sale, fara discriminari politice, rasiale, religioase, etc 1. Categorii de date cu caracter personal vizate 1.1 “Date Personale" înseamna orice informa?ie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identita?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale. Datele cu caracter personal, avute în vedere de CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA, reprezinta orice informatie referitoare la reprezentantul persoana fizica a Afiliatului persoana juridica, a Clientului, a Afiliatului persoana fizica care întelege sa ne transmita aceste date, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, date legate de facturare, etc. 1.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA presupune orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA utilizeaza diverse masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra personale împotriva manipularii, pierderii, distrugerii, accesarii de catre persoane neautorizate, în mod accidental sau intentionat. 2. Scopul colectarii datelor cu caracter personal 2.1 : • performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitiile interne si internationale; • promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea proprie; • promovarea uneia sau mai multe discipline sportive; • administrarea bazei materiale sportive proprii; • organizarea de competitiii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale; • activitati de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbuz) pentru persoane, materiale si echipamente sportive, pe plan intern si international, in interes propriu si/sau pentru alte institutii si structuri sportive; • Executarea contractelor de suport tehnic, prestarea altor servicii la care clubul s-a obligat prin contract fata de clientii sai; • activitati de marketing, reclama si publicitate; • în vederea comunicarii, prin mijloace electronice sau traditionale , catre clienti sau potentiali clienti, a unor oferte; • în vederea colectarii eventualelor debite si recuperare a creantelor atât pe cale amiabila cât si prin intermediul actiunilor în instanta; • în legatura cu servicii de comunicatii electronice; • în vederea comunicarii de informatii privind concursurile de angajare organizate ; • în vederea distribuirii de corespondenta catre clienti utilizând diferiti prestatori de servicii postale; • Clubul Sportiv Municipal Braila poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii. 3. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate 3.1 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus mentionate de catre operator. De asemenea, prelucrarea datelor se poate face si de catre alte societati sau institutii publice cu care operatorul a încheiat contracte de prestari servicii sau are obligatii legale , pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare pe retelele de socializare, sau transferarea catre institutiile statului . 4. Utilizatorii datelor personale 4.1 Datele înregistrate sunt utilizate de catre furnizor si partenerii contractuali ai CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA, cu buna-credinta, în scopuri legitime si cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. În acest sens, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA. se asigura de respectarea si de catre partenerii sai contractuali a clauzelor privind prelucrarea corecta a datelor cu caracter personal si confidentialitatea informatiilor. 4.2 Toate datele personale colectate, stocate si prelucrate se supun principiilor de prelucrare stipulate în Regulament 679/2016. 4.3 Aceasta responsabilitate se extinde asupra datelor cu caracter personal prelucrate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, dar si asupra celor care fac obiectul unui sistem de evidenta manual sau care sunt destinate sa fie incluse într-un asemenea sistem. 4.4 Ca parte a instruirii si pregatirii profesionale, personalul desemnat va fi informat asupra circumstantelor în care le este permisa accesarea, prelucrarea si dezvaluirea datelor cu caracter personal, conform sarcinilor si atributiilor ce le revin prin fisa postului. 4.4 Personalul desemnat va prelucra date cu caracter personal doar în scopul/scopurile declarate de operator, care trebuie sa fie determinate, explicite si legitime. 4.5 Respectarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal este o conditie în atribuirea accesului la datele cu caracter personal, iar personalul desemnat este obligat sa cunoasca prevederile politicii si sa participe la seminariile de instruire, conform cerintelor. 4.6 Accesul persoanei vizate la datele personale care o privesc si sunt prelucrate de CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA este un drept fundamental stabilit prin Regulament 679/2016. 4.7 Datele colectate vor fi exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate. 4.8 Datele vor fi stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; 4.9 Persoanele vizate au dreptul de a primi, în urma unei solicitari, informatii gratuite despre datele personale salvate. Conform Regulament 679/2016 privind protectia datelor, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor (respectiv, aveti dreptul de a corecta, de a bloca si de a sterge aceste date personale) si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestui drept Persoana vizata va înainta CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA – Registraturii companiei , o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata adresata Directorului General. În cerere se va arata daca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica (email), sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei, precum si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamatii. 4.10 Folosirea si prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la articolul Scopul colectarii datelor. 4.11 Refuzul clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrarii datelor în scop de marketing, reclama si publicitate, masurarea gradului de multumire fata de serviciile prestate de CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveste executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creantelor atât pe cale amiabila cât si prin intermediul actiunilor în instanta, ori distribuirea de corespondenta catre client. 5. Principii privind calitatea datelor 5.1 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA trebuie sa ia masurile necesare pentru asigurarea in permanenta a corectitudinii datelor cu caracter personal, iar acolo unde este necesar, pastrarea acestora in forma actualizata (Calitatea Datelor). 5.2 Compartimentele CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA trebuie sa ia masurile necesare si pentru a se asigura ca datele incorecte sau incomplete sunt sterse sau corectate. 5.3 Datele cu caracter personal vor fi corespunzatoare, adecvate si neexcesive raportate la scopul pentru care au fost folosite. Datele vor fi colectate numai in anumite scopuri, bine definite si legitime in baza unei solicitari relevante si trebuie prelucrate numai conform acestor scopuri. 5.4 Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate numai pe parcursul perioadei cat sunt necesare in scopul pentru care acestea au fost colectate sau pentru care urmeaza a fi prelucrate. Ulterior, compartimentele vor distruge sau sterge caracteristicile de identificare ale persoanelor vizate (anonimizarea). Anonimizarea va fi realizata astfel incat identitatile originale ale subiectilor sa nu poata fi dezvaluite 6. Responsabilitatea privind manipularea datelor cu caracter personal 6.1 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA garanteaza respectarea legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal si la renuntarea la caracterul secret precum si a prevederilor acestei Politici 6.2 Responsabilul cu competente pentru protectia datelor personale va fi informat fara intarziere in legatura cu orice incalcari (inclusiv suspiciunea de incalcare) ale prevederilor privind protectia datelor si ale acestei Politici. 6.3 Responsabilul cu competente pentru protectia datelor personale va fi informat in legatura cu orice modificari ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. 6.4 Administratorii CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA trebuie sa-si coordoneze activitatile astfel incat sa respecte politica privind Protectia Datelor cu carcater personal. 7. Activitatile de coordonare ale RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 7.1 Responsabilul cu competente pentru protectia datelor cu caracter personal va coordona activitatile conducatorilor fiecarui compartiment, in cazul situatiilor generalizate de incalcare a prevederilor referitoare la protectia datelor, care pericliteaza scopul acestei Politici 7.2 Indatoririle Responsabilului cu competente pentru protectia datelor cu caracter personal, privesc dezvoltarea politicii CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA referitoare la protectia datelor. In vederea indeplinirii acestui scop, toti conducatorii de compartimente trebuie sa coopereze. 7.3 Responsabilul cu protec?ia datelor are îndatorirea de a se implica în mod corespunzator ?i util în toate aspectele legate de protec?ia datelor cu caracter personal. Acest tip de implicare traduce, de fapt, prezen?a sa efectiva in toate activitatile CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA. Ceea ce presupune informarea în timp util a responsabilului cu protec?ia datelor, cu privire la toate opera?iunile de prelucrare preconizate la nivelul organiza?iei. În mod special, la momentul deciziilor ce implica aspecte de prelucrare a datelor cu caracter personal, este recomandabil sa existe un aviz al responsabilului cu protec?ia datelor. În mod cert, informarea persoanei responsabile cu protec?ia datelor trebuie sa aiba loc ori de câte ori are loc încalcarea securita?ii datelor. Informarea completa este premisa îndeplinirii obliga?iei de consiliere ce revine responsabilului cu protec?ia datelor, conform prevederilor Regulamentului. 8.4 Responsabilul cu protec?ia datelor raspunde direct în fa?a celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator. Operatorul ?i persoana împuternicita de operator se asigura ca responsabilul cu protec?ia datelor nu prime?te niciun fel de instruc?iuni în ceea ce prive?te îndeplinirea acestor sarcini, responsabilul cu protec?ia datelor nu este demis sau sanc?ionat de catre operator ?i nici de persoana împuternicita de operator, pentru îndeplinirea atribu?iilor sale. Aceste prevederi sunt o garan?ie a faptului ca, în toate cazurile, responsabilul cu protec?ia datelor func?ioneaza independent. 8.5 Responsabilul cu protec?ia datelor are obliga?ia de a respecta secretul sau confiden?ialitatea în ceea ce prive?te îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern. 9. Colaborarea cu Autoritatile de Supervizare 9.1. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA va da curs intrebarilor si se va conforma recomandarilor Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, institutie autorizata sa supervizeze modul de aplicare al legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal. 10. Responsabilitatea operatorului 10.1 Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament. Respectivele masuri se revizuiesc si se actualizeaza daca este necesar. 10.2 Atunci cand sunt proportionale in raport cu operatiunile de prelucrare, masurile mentionate la alineatul (12.1) includ punerea in aplicare de catre operator a unor politici adecvate de protectie a datelor. 10.3 Sa stabileasca includerea de clauze de confidentialitate in contractele individuale de munca ale persoanelor autorizate sa colecteze si sa prelucreze date personale (de regula pentru personalul din departamentele de resurse umane si salarizare/contabilitate/IT, serviciul clienti, etc); 10.4 Sa stabileasca , pentru ce categorii de activitati profesionale, pentru ce ocupatii pot fi relevante informatiile continute in certificatul de cazier judiciar, mai ales ca orice persoana, chiar daca are fapte inscrise in cazierul judiciar, are dreptul la munca si acest drept nu poate fi ingradit decat daca prin lege i se interzice exercitarea anumitor profesii 11. Asigurarea protectiei datelor începând cu momentul conceperii si în mod implicit 11.1 Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementarii, si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice pe care le prezinta prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât si în cel al prelucrarii în sine, pune în aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care sunt destinate sa puna în aplicare în mod eficient principiile de protectie a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, si sa integreze garantiile necesare în cadrul prelucrarii, pentru a îndeplini cerintele prezentului regulament si a proteja drepturile persoanelor vizate. 11.2 Operatorul pune în aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura ca, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii. Respectiva obligatie se aplica volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare si accesibilitatii lor. În special, astfel de masuri asigura ca, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fara interventia persoanei, de un numar nelimitat de persoane.

Stiri recente
2024-04-29
Robert Jitaru, locul al 5-lea la Campionatul European de box seniori
IN Categoria Box
Clubul Sportiv Municipal Braila a avut un pugilist in lotul national de box seniori la Campionatul European care a avut loc la Belgrad, este vorba despre Robert Jitaru.
2024-04-16
CSM Braila a organizat ireprosabil Cupa Romaniei la box pentru cadeti
IN Categoria Box
Prima competitie oficiala de box din 2024 organizata la Braila, Cupa Romaniei la cadeti, a fost o reusita din toate punctele de vedere, atat din punct de vedere al organizarii, care a fost ireprosabila, cat si din punct de vedere al "tolbei" cu premii, 5 la numar, mai precis 3 medalii de aur si 2 de bronz.
2024-04-15
Cupa Romaniei la box cadeti. Victorii inainte de limita obtinute de sportivii de la CSM Braila
IN Categoria Box
In cea de-a doua zi a Cupei Romaniei la box si a Concursului national de box au urcat in ring si trei pugilisti braileni.
2024-04-11
Spectacol in prima zi a Cupei Romaniei la box cadeti
IN Categoria Box
La editia 2024 a Cupei Romaniei la box cadeti, care are loc in aceasta perioada in sala de jocuri de la CSM Braila, participa 170 de pugilisti. Sunt de fapt doua competitii, un concurs national pentru cadeti, boxeri cu varste mai mici, cu meciuri la 3 categorii de greutate si Cupa Romaniei cadeti, unde participa sportivii care se incadreaza in categoria aceasta de varsta.
2024-04-04
Braila este capitala boxului in perioada 8-14 aprilie
IN Categoria Box
De luni, 8 aprilie, Braila redevine capitala boxului romanesc deoarece in ora?ul nostru, mai precis, in sala de jocuri de la CSM Braila, se va desfasura, pana pe 14 aprilie, Cupa Romaniei la box cadeti.
Acest site foloseste doar cookies necesare functionarii. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor a Politicii de confidentialitate si a Termenilor si conditiilor de utilizare. Mai multe detalii ...
Accept